PromZ Magazine 03-2022

WWW.PROMZ.NL PROMZ VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS - NOVEMBER/DECEMBER 2022 - NUMMER 6 FAIRPHONE SCHUDT TELECOMMARKT OP “WIJ LATEN ZIEN DAT ER EEN BETERE MANIER VAN ZAKENDOEN IS.” m a g a z i n e HANDBOEKVOORACTIVATIES ENPROMOTIONELE PRODUCTEN KEUZECONCEPTEN ENCADEAUBONNEN

INHOUD 5 2022 NUMMER 6 WWW.PROMZ.NL 10 22 44 66 74 INHOUD 07 VOORWOORD 09 WIEZEGTWAT INDITNUMMER? 10 FAIRPHONE: “EEN SYSTEEMVERANDERING. DAT ISONZE GROOTSTEAMBITIE.” 18 MARTINDEWINTEROVERZIJN ‘HANDBOEKVOORACTIVATIES EN PROMOTIONELEPRODUCTEN’. 22 DOSSIER: PRODUCTPROMOTIEZ. RECENTEPROMOTIONELE KLASSIEKERS. 28 KEUZECONCEPTENHAKEN INOP TRENDS. DUURZAAMHEID, KRAPTEOP DEARBEIDSMARKT, ENERGIECRISIS… 36 HEIJMANSOVERPROMO INDEBOUW. 44 MISSTANDENOPDEWERKVLOER, WAT DOE JEERAAN? 50 COLLEGA’SGEZOCHT! HOEWORDT JE EENAANTREKKELIJKEWERKGEVER? 54 MARCOSTALENHOEFOVERBIJNAEEN HALVEEEUWWEBO. 56 HETGEHEIMVANROBITEX. DANIELLE KASPERS LICHTTIPJEVANDE SLUIER OP. 59 CADEAUBONNENSPECIAL. 66 CHINESEMERKEN INNEDERLAND DEEL 2: DEEV’S. 70 PROMOTIONALCAMPAIGNOFTHE YEAR ‘22 ZONDERWINNAAR. 72 PRODUCTZFINDER2022. 89 COLUMNMARTINDEWINTER. 91 NOTEZ

7 2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL VOORWOORD Het blijft eenhot issue: aanbestedingen. Hoe zorg je ervoor dat je als uitschrijver van zo’n aanbesteding de leverancier krijgt die je verdient? In ieder geval niet door het alleenover de laagstmogelijkeprijs tehebben. Enookniet door voorwaarden te stellen als ‘vastgestelde prijzen voor de komende twee jaar’ in een tijdwaarin promotionele producten leveranciers zo ongeveer om de drie maanden prijsverhogingen krijgen voorgeschoteldvansuppliers. Of te eisendat eenbelangrijkdeel vandedienstverlening ‘gratis’ geleverddient teworden. “Logisch toch?”, zullenveelmensenzeggen.Maar zo logisch is dat niet getuige een aantal recente aanbestedingendie ik onder ogenkreeg. In gesprekmet Danielle Kaspers van Robitex kwamzemet een idee dat ik van harte ondersteun. Voordat je een aanbesteding uitschrijft, breng je als bedrijf/merk je probleemstelling in kaart. Vervolgens ga je met maximaal vijf leveranciers in gesprek, waarbij je die probleemstelling neerlegt. Die leveranciers mogen vervolgens vragen wat zewillenenkunnen indien gewenst alvast eenvoorzichtige voorzet gevenhoe ze jouwprobleemzouden kunnen oplossen. Als het goed is heb jenu eenbeter ideewat voor jou als bedrijf/merkbelangrijk is en is het dus eenvoudiger omeengoede, reële aanbestedinguit te schrijven. Bovendienheb je eenbeeldgekregenvanhet type leverancierwaarmee je zouwillen samenwerkenen voorkomje straks omopgezadeld te zittenmet een leverancier dieweliswaar de laagste prijs levert, maar waarmee je slecht kunnen samenwerken omdat er geen chemie is. Ik hoop van harte dat inkopers van bedrijven zich bij aanbestedingen opmeer gaan richten dan alleen de prijs. De tijd van enkel dozen schuiven is definitief voorbij. VOORWOORD COLOFON PromZMagazine 23ste jaargang, november/december 2022 PromZMagazine is een uitgave van Het PortaalMedia B.V., Veerdijk 40-i, 1531MSWormer, Tel: 075-6475747, E-mail: traffic@hetportaal.com Verschijningsfrequentie: 7x per jaar, nr 6 is in combinatie met de ProductZFinder Oplage: 16.000 exemplaren Abonnementen: Kunnen op elk gewenstmoment ingaan voor de periode van een jaar. De abonnementsprijs bedraagt A 30,- (incl. 6%BTWen verzendkosten). Abonnementen dienen bij voorkeur via traffic@hetportaal.com teworden opgezegd, tenminste eenmaand voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Adreswijzigingen: Dienen bij voorkeur, onder vermelding van het abonneenummer op de adresdrager, via traffic@hetportaal.comteworden doorgegeven. Hoofdredactie: Peter vanGestel Redactionelemedewerkers: Frank de Bruin, Sak van denBoom, Ed vanEunen, Lisette Erdtsieck, Allard Frederiks, Ruud Slierings, JudithMunster, Marjolein Straatman, Melanie Straatman Redactie-adres: Veerdijk 40-i, 1531MSWormer, Mob: +31 (0)6-33637794 E-mail: peter.vangestel@hetportaal.com Bladmanagement: JohnM. Swaab, Tel: +31 (0)75-6475747, Mob: +31 (0)6-54994998 E-mail: john.swaab@hetportaal.com Advertentie-acquisitie: JohnM. Swaab, Tel: +31 (0)75-6475747, Mob: +31 (0)6-54994998 E-mail: john.swaab@hetportaal.com Pierre van denAncker, Tel: +31 (0)75-6475747, Mob: +31 (0)6-43854384 E-mail: pierre.vandenancker@hetportaal.com Ferry Aaftink, Tel: +31 (0)75-6475747, Mob: +31 (0)6-12643168 E-mail: ferry.aaftink@hetportaal.com Traffic: Romina de Graaf - vanGerven, Tel: +31 (0)75-6475747, E-mail: traffic@hetportaal.com Beeldmateriaal: BCFotografie, Ad Bogaard, iStockphoto, LuzanVeenendaal, Creative OwlMedia Vormgeving en DTP: Finnmedia.nl, Alkmaar ©Niets uit deze uitgavemag, opwelkewijze dan ook, worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. GESCHREVEN DOOR Peter van Gestel

KOP

9 WIE ZEGT WAT IN DIT NUMMER? 2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL “WIJ WILLEN TOEGEVOEGDE WAARDE KUNNEN LEVEREN EN WEWILLEN INVESTEREN IN EEN KLANTRELATIE. DAT KAN NIET ALS ER ALLEEN NAAR PRIJS GEKEKENWORDT.” (Danielle Kaspers, Robitex, pag. 57) “DEEL UITMAKEN VANHET GEHEEL IS BELANGRIJK. JE ZIET HET TERUG IN EEN BEKEND VOORBEELD VAN EEN SCHOONMAKER BIJ NASA DIEWORDT GEVRAAGD WAT VOORWERKHIJ DOET. ‘MENSENNAAR DEMAAN BRENGEN’ LUIDT ZIJN ANTWOORD.” (Anouk Minnes, Great Place To Work, pag. 53) “Werkgevers wilden hun personeel toch waardering schenken, meer dan ooit zelfs, en zo ontstonden er allerlei nieuwe geefgelegenheden.” (Peter Kooiman, verantwoordelijk voor James bij De Knegt & Leeflang, pag. 31) “JUICHENDE BOUWVAKKERS OP STEIGERS BLEKEN CONTRAPRODUCTIEF TEWERKEN VOOR JUMBO, GEZIEN DE DISCUSSIES OVER DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN QATAR” (Ed van Eunen, eigenaar OneQuestion pag. 25) “Ik wil de promotionele branche positioneren als volwaardig vakgebied.” (Martin de Winter, schrijver vakboek, pag. 19) “TEGENHETMEDIAGEWELD VANDE GROTE SPELERS IS HET LASTIG VECHTEN. TENZIJ JE PRIORITEITEN ERGENS ANDERS LIGGEN.” (Ewa Skotnicki, Fairphone’s Head of Brand, pag. 13)

FAIRPHONE SCHUDT TELECOMMARKT OP

11 2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL In de supercompetitieve smartphone-markt moet je sterk in je schoenen staan wil je als nieuwe aanbieder een positie kunnen veroveren. En dan nog, tegen het mediageweld van de grote spelers is het lastig vechten. Tenzij je prioriteiten ergens anders liggen. Fairphone’s Head of Brand Ewa Skotnicki: ‘Wij zijn niet opgericht om grote concurrenten te overtreffen. Wij willen laten zien dat er een betere manier van zakendoen is.’ Je moet maar durven, te pas en te on- pas roepen: koop ons product niet als je het niet echt nodig hebt. In de telecommarkt, waar veel gericht is op het aantrekken van zoveel mogelijk smartphone-klanten met een zo groot mogelijk gebruik, is dit een nogal ongebruikelijke boodschap. Toch is dit precies wat Fairphone doet. Ewa Skotnicki legt het uit: ‘Natuurlijk is het belangrijk omFairphones te verkopen om onze impact te kunnen vergroten. Maar daarin brengen we wel altijd een balans aan, want hoe langer je met je telefoon doet hoe kleiner je ecologische voetafdruk. De meest duurzame telefoon is de telefoon in je zak. De telecomindustrie is sterk gericht op elke twee, drie jaar een nieuwe telefoon. Wij zeggen: doe het niet als het niet hoeft, koop alleen een nieuwe als het echt nodig is, en ja, laat het dan een Fairphone zijn, want dan help je mee de elektronica-industrie van binnenuit te veranderen. Als je opdezemanier marketing bedrijft bevind je je in een boeiend spanningsveld, heel anders dan watmarketeers gewend zijn.’ EEN SYSTEEMVERANDERING, DAT IS ONZE GROOTSTE AMBITIE ÉN ONZE GROOTSTE UITDAGING GESCHREVEN DOOR - RUUD SLIERINGS Levensvatbare markt Fairphone is, zoals dat heet, een impact-gedreven social enterprise. Geenmet de haren erbij gesleepte purpose of een verkapte manier van green washing, bij Fairphone zit het sociaal en maatschappelijk verantwoordondernemerschapverankerd inhet dna, het is de kern van de onderneming, een missie die sturing geeft aan alles wat de circa honderd medewerkers doen en laten. ‘Onze missie staat centraal in alles wat wedoen’, licht Skotnicki toe. ‘Wijmaken duurzame telefoons endoor dat te doen willenwe anderen inspirerendat ook te doen. Niet vertéllen dat het anders kan, maar laten zién dat het anders kan. Er is echt een levensvatbare markt voor ethische elektronica.’ Fairphone focust zich op vier impactarea’s waarop het bedrijf het verschil maakt en waarop het andere aanbieders wil stimuleren hetzelfde te doen: 1. het gebruik van eerlijk verkregen grondstoffen en materialen, 2. het creëren van betere (arbeids)omstandigheden inde keten (een leefbaar loon, geen kinderarbeid, geen schendingen

KOP

13 2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL FAIRPHONE SCHUDT DE TELECOMINDUSTRIE OP van mensenrechten), 3. een modulair telefoon-ontwerp zodat niet de gehele telefoon vervangen hoeft te worden bij een defect of vernieuwd onderdeel, 4. circulariteit en hergebruik van materiaal. Sinds de oprichting negen jaar geleden zijn die uitgangspunten leidend voor Fairphone: ‘Wij zijn niet gestart als telefoonfabrikant, maar als een bewustwordingscampagne. Wij wilden - en willen - de misstanden in de productieketen aan de kaak stellen en aantonen dat het anders kan, dat de elektronica-industrie van binnenuit veranderd kan worden. Daarom zijn we zelf telefoons gaan maken. Maar we zijn niet alleen merkbekendheid voor Fairphone aan het genereren, we zetten een nieuwe categorie voor duurzame elektronicaneer, want die bestaat nogniet.Wij hebbenniet de ambitie een tweede Samsung of iPhone te worden, we willen vooral anderen inspireren omons voorbeeld te volgen.’ In veel markten is een flinke omslag gaande rondom duurzaamheid, bij zowel consumenten als producenten. Maar in de elektronica-industrie komt dat maar mondjesmaat van de grond. Toch is Skotnicki optimistisch: ‘Er begint een kentering te komen.We hebbenbijvoorbeelddeFairCobaltAlliance opgezet omde industrie rondhetmijnen van kobalt, dat gebruikt wordt in batterijenvoor telefoons, laptops, elektrische auto’s en nog veel meer producten, eerlijker te maken. Steeds meer bedrijven sluiten zich hierbij aan, zoals recent autofabrikant Tesla en Glencore, een grote speler in deze industrie.’ Knettergrote ambitie Goed voorbeelddoet volgen. Fairphone kiest ook nadrukkelijk niet voor provocatie in de (merk)communicatie, aldus Skotnicki: ‘Blame the game, not the players. We zullen nooit Apple of Samsung bashen, die partijen zijn juist hard nodig om het systeem te kunnen veranderen, want dat is ons primaire doel: een systeemverandering bewerkstelligen.’ Doordat Fairphone inmiddels 450.000 telefoons heeft verkocht krijgt het steeds meer recht van spreken. Dat aantal is nog altijd een schijntje vergeleken met de totale markt, maar het verschaft het bedrijfwel zeggingskracht, aldus Skotnicki: ‘We zittennietmeer in het niche-hoekje, dit krijgt steedsmeer schaalgrootte. Hoe meer wij groeien, hoe meer marktspelers met onze initiatievengeassocieerdwillenworden.We verkopenveel viaons eigenkanaal,maar dat ook grote partijen als Vodafone en Orange onze telefoons aanbieden vergroot onze geloofwaardigheid in de markt enorm. Endoordatwe sinds twee

KOP

15 jaarwinstmaken, neemtmenonsbusinessmodel vaker serieus. De groep die wil werken aan een systeemverandering wordt ook steeds groter. Onze ambitie is knettergroot en de weg is nog heel lang, maar er zijn al veel zaadjes geplant. De wil om tot een echte systeemverandering te komen, gesteund door Europesewetgeving, groeit.’ Demissie vanFairphone is ookde leidraadbij het aangaanvan relaties ensamenwerkingen inde (productie)keten. Fairphone doet dat het liefstmet andereB-Corpondernemingen (B-Corp is een certificering voor bedrijvenmet hoge standaarden in sociaal enmilieubewust ondernemerschap): ‘Er is niet altijd een keuze, veel materialen voor de smartphone worden nog altijd niet op een duurzame manier gewonnen of gefabriceerd. Daarom helpen we bedrijven om de winning of hun productieproces te verduurzamen. Wij waren bijvoorbeeld de eerste partij die Fairtrade Goud integreerde in de supply chain, inmiddels zijn ermeer producenten die dit doen.’ Consistente marketing Het succes van Fairphone in het toewerken naar die nieuwe categorie, is - naast deze inzet op productie- en procesverbetering - ook in hoge mate te danken aan de vasthoudendheid ende consistentie indemarketing. Creativiteit, relevantie en onderscheidzijndekernwoorden indemarketingstrategie. Op de telefoon zit vijf jaar garantie en software-support, ietswat je zelden tegenkomt indezemarkt. Envoormerkactivaties en point-of-salemateriaal kiest Fairphonemet zorg leveranciers en partijen die duurzaamwerken en bijvoorbeeld biologisch afbreekbarematerialengebruiken. Enaltijd ligt eenactivatie of aankooppromotie in het verlengde van demissie. Ineen recente actieperiode kreeg elke koper een screenprotector enbeschermhoesje cadeaubij aanschaf vandeFairphone 4, hulpmiddelen dus omde telefoon langermee te laten gaan. Ineenandere actieperiodekreeg eenkoper gratis ‘ear buds’ bij de aanschaf,maar inde actie-uiting stondwel de ‘disclaimer’: alleen als je ze nodig hebt, want waarom zou je nog een set oordopjes willen als je al goedwerkende hebt? En in samenwerkingmet anderemerkenvoormerkactivaties, kiest Fairphone, je zou kunnen zeggen, de ‘usual suspects’, zoals Patagonia voor eenFairphone backpack of RoetzBikes voor de Fairphone Fiets. Skotnicki: ‘Het liefst gebruiken we helemaal geen spullen, we zetten liever in op ervaringen. Maar soms ontkom je er niet aan. Gelukkig komen er meer bedrijven die de planeet en de mens centraal stellen en zo duurzaam mogelijk werken, dus we krijgen steeds meer keuzemogelijkheden.’ Gebruik versus bezit In feite geldt dat ook voor de doelgroepenwaarop Fairphone zich richt: het aantal mensen dat zich in hun aankoopgedrag laat leiden door duurzaamheidscriteria groeit. ‘We richten ons op de lichtgroene en donkergroene consument’, aldus Skotnicki. ‘Waar deze consumenten zijn, willen wij ook zijn. Om hen te bereiken, ligt het accent in de communicatie op digitalemedia, ondermeer via kanalen van andere B-Corp’s, omdat daar dezelfde doelgroep te vinden is. PR is ook belangrijk in onze communicatieactiviteiten, want als duurzame challenger in een vrij behoudende markt hebben we ook een sterk verhaal te vertellen. Reviews over de nieuwste Fairphone 4 omarmen we ook, want consumentenbeoordelingen zijn voor de groei van een onbekend merk van groot belang.’ 2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL FAIRPHONE SCHUDT DE TELECOMINDUSTRIE OP

KOP

17 Fairphonebeschikt ookover een trouwe fanbase. Vooral in Duitsland, waar duurzaamheidmeer dan inbijvoorbeeld Nederland een kwaliteitsstempel is, is de groep ‘believers’ groot. Skotnicki: ‘Fairphone heeft in Europa een hele actieve community, de Fairphone Angels, een groep met eigen platforms. Die naamhebben ze zelf verzonnen, zij helpen mensen op ons forum en organiseren events over Fairphone. En wij nemen ze mee in waar wij mee bezig zijn en toetsen ideeën. Niet dat we alles doen wat zij zeggen of willen, maar het zijnwel belangrijke criticasters.’ Een nieuwproduct - of eigenlijk: dienst - is Fairphone Easy. Het is een concept dat gebaseerd is op het idee dat je dingen niet in eigendom hoeft te hebben om ervan te kunnen genieten: je huurt een telefoon met een reparatie- en Linker nier En zo probeert Fairphone niet zozeer het ‘minder slechte dingen doen’ te stimuleren (een leven zonder telefoon is nu eenmaal ondenkbaar), als wel het ‘meer goede dingen doen’. Dus als je een telefoon gebruikt, pak er dan een die het milieu zo min mogelijk schade toebrengt endie geproduceerd is onder faire arbeidsomstandigheden. Opdiebasiswil Fairphone groeienenniet omwinstmaximalisatie te bereiken. Nadeel is wel dat mensen aanzetten tot een overstap naar een ander merk telefoon a hell of a job is. ‘Die systeemveranderingbewerkstelligen is onze grootste ambitie, énonze grootste uitdaging. Daaromstaat het creëren van merkbekendheid voor Fairphone voorlopig nog voorop, want onbekendmaakt onbemind. Dat geldt zeker bij telefoons. En van besturingssysteem veranderen voelt als eenenorme stap, alsof je iemand vraagt zijn linker nier op te geven.’ Niet gek dus dat Fairphone zich in eerste instantie vooral richt op Androidgebruikers (het besturingssysteem van de Fairphone) met een licht en toegankelijk verhaal, passend bij de doelgroep. Voor hen is de overstap net iets minder moeilijk. Enomeen systeemverandering in de elektronicasector te kunnen bereiken, heb je eerst eenkritischemassa van gebruikers nodig: ‘Hoe bekender we als merk zijn, hoe sneller een overstap overwogenwordt. Enhoe groterFairphone is, hoe groter de vuist diewe kunnenmaken bij de inkoop van materialen, bij het bereiken van eerlijke arbeidsomstandigheden en hoe overtuigender we kunnen latenziendat er een levensvatbaremarkt voor ethische elektronica is. Alleswatwe doen,mogenanderenookdirect kopiëren, want hoemeer schaalgrootte hoe sneller die systeemverandering realiteit is.’ swapservice en een steeds hogere no claim-korting naarmate je langer schadevrij belt. Het innovatieve service-concept is vooral gericht op de groep 18-35 jaar, een groep die gewend is aan de deeleconomie. Skotnicki: ‘Dit is in onzemarkt echt eennext step. Het eigendom blijft bij de producent die zo een incentivekrijgt omte zorgendat zijn product zo langmogelijkmeegaat. Voor ons is dat al de kern van onze bedrijfsvoering, inzet op een zo lang mogelijke levensduur, maar in de branche is juist alles gericht ophet kort-cyclischemakeuse-dispose. Een kleine incrementele verandering roept bij veel consumenten al een emotionele reactie op omover te stappen op een nieuwe telefoon, gestimuleerd door de marketing, omdat ze anders het gevoel hebben hopeloos achter te lopen. Niet echt duurzaam.’ 2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL FAIRPHONE SCHUDT DE TELECOMINDUSTRIE OP Fairphone (fairphone.com/nl) • Producten: Fairphone 4, Fairphone 3+, Fairphone Easy • Verkochte telefoons: 450.000 (zakelijke en consumentengebruikers) • Belangrijkstemarkt: Duitsland, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië • Hoofdkantoor: Amsterdam • Aantal medewerkers: ca. 100

18

2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL 19 De man die wel gezien wordt als grondlegger vandemodernemarketingPhilip Kotler, omschreef marketing (onder meer) als ‘een ondernemingsfunctie die onvervulde behoeften en wensen opspoort en definieert en hun omvang en winstpotentieel meet, bepaalt welke doelmarkten de onderneming het beste kan bedienen, vaststelt wat de meest geschikte producten, diensten en programma’s zijn om de gekozen doelmarkten te bedienen en een beroep doet op iedereen in de organisatie om mee te denken met de afnemer en hem van dienst te zijn.’ Dat is een heel pakket aan actieve betrokkenheid dat heel goedondersteundkanwordendoor onze branche, iets wat nog wel eens over het hoofd wordt gezien. Net zoals de ‘meest geschikte producten’ vaak heel goed uit een goed gesprek met een intermediair naar boven komen drijven. Waarom schreef je dit boek? “Het viel me op dat er eigenlijk niet veel Hoe organiseer je goed doordachte promoties en zet je promotionele producten op een verantwoorde manier in? Hoe laat je zien dat deze branche een belangrijke speler in een marketingcampagne is? Met deze vragen in het achterhoofd schreef Martin de Winter, directeur van Hokra, het Handboek voor Activaties en Promotionele Producten. Het werd een bondig en vlot geschreven handleiding voor marketeers en studenten. “Het is een boek dat elke marketeer die bezig is met activaties en promotionele producten op het bureau moet hebben liggen,” zegt De Winter. ‘DIT IS EEN VAK, EN NIET SLECHTS HANDEL’ theorie, enal helemaal geenoverzicht, is over actiemarketing en hoe je daar promotionele producten bij inzet. Ik geef ook les aan de PPP Academy, het opleidingscentrum van branchevereniging PPP, endaarwas ook eigenlijk geen goed lesboek voor dit stuk. Dat miste ik. Een andere reden is dat ik het terrein van de promotionele branche wil positioneren als volwaardig vakgebied. Eenpen is een marketinginstrument waar je iets mee kan bereiken. Zo wordt het niet vaak belicht en ik wilde dat perspectief stevig neerzetten. Dat er niet ‘zomaar iets’ gemaakt wordt maar dat er eerst doelstellingenmoetenwordenneergezet om vervolgens te kijkenhoe je dat zo goed en duurzaammogelijk kunt uitwerken en produceren. Vooral deze twee redenen waren voor mij belangrijkomhet boek temaken. En toen dacht ik: ik ga het gewoon zelf doen (in samenwerkingmet Allard Frederiks – red.) en heb samen met de PPP en Het Portaal een samenwerking opgestart om het te realiseren. Ik zit nuzo’ndertig jaar in het vak en dit ismijn visie.” Twin Towers “Het imago van de promotionele productenbranche is overhet algemeenniet heel flitsend. Als jij op een verjaardag vertelt dat je in de relatiegeschenken zit, dan heb je niet meteen een geboeid publiek om je heen. Het lijkt vanaf de buitenkant gezien ook een heel simpel vak: je koopt iets in en je verkoopt het. Maar iedereen die er iets van af weet, weet dat het een moeilijk vak is. Je maakt bijna nooit twee keer hetzelfde. Er zijn steeds andere randvoorwaarden waardoor je het wiel weer opnieuw een beetje uit moet vinden; datmaakt het afwisselend maar ook complex. Er zijn een heleboel factoren van invloed op ons vak. Laat ik eenanekdote als voorbeeld geven. Wij haddeneenactie lopenvanRedBand. Bij de aankoopvaneenzakje snoepkreeg je een gratis moppenboekje. De eerste mop die er in stond begon als volgt: er GESCHREVEN DOOR - LISETTE ERDTSIECK

KOP

2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL 21 stonden een Duitser, een Belg en een Nederlander opdeTwinTowers. De actie zou van start gaan en toen kwam 9/11, ongeveer een week ervoor. Dat kon dus niet doorgaan. Dit is natuurlijk een heel heftig voorbeeldmaar over het algemeen geldt wel dat er maar iets hoeft te gebeuren in de wereld en het heeft impact op hetwerkwatwij doen. Ikwou inhet boek dus laten zien dat het een vak is, en niet alleen handel.” En aan wie wil je dat vooral duidelijk maken? “Ik wil dit vooral vertellen aan marketeers en communicatie professionals diewerken bij bedrijven en organisaties. En het is natuurlijk ook bedoeld voor studenten, onder andere die van de PPP Academy. Het zou fantastisch zijnals het boek ook in andere communicatie opleidingen zouworden geïntegreerd. Het boek is opgebouwd uit 3 delen: Merk & Marketing, Promotions & Promotionele producten en Uitvinden &Uitvoeren. Tussen de regels door lees je verschillende succesvolle casussen. Het is niet noodzakelijk om het boek van voor tot achter te lezen, maar vooral te gebruiken als handig hulpmiddel bij het opzetten van een succesvolle promotie met promotionele producten. Bijvoorbeeld is er uitleg over hoe een merk is opgebouwd. Dat is belangrijke als je goede actieswilt voorbereiden.Wet-en regelgeving voor actiemarketing is ook zo’nonderwerpdat vaak onderbelicht is. Verschillende kennisautoriteiten heb ik ondervraagd over bepaalde facetten, bijvoorbeeld Jos Schroër over de historie van het vak.” Handboek “Het is een pragmatisch boek, daarom heet het ook ‘handboek’. Het is een boek dat elke marketeer die bezig is met activaties en promotionele producten op het bureau moet hebben liggen om te zien welke stappen je moet zetten voor je begint. Dat voorkomt veel problemen. Mag een actie uitgevoerd worden zoals hij bedacht is? De regelgeving op zich is niet heel erg toegenomen in het vakgebied, maar de behoefte om je eraan te houden wel! En wat denk je van maatschappelijke sensibiliteit, daarinkanhet behoorlijkmisgaan.Denk recentelijkaan de Jumbo reclamemet debouwvakkers... Duurzaamheid, sociale betrokkenheid inmarketing, dat zijn lange bewegingen en die behandel ik inmijn boek, niet de kortstondige trends. Het effect-denken is toegenomen en zal blijven toenemen. Als ik een euro besteed, is die dan goed besteed? Het boek geeft aan dat dit vak zin heeft. Ik denk dat we vaak nog erg focussen op het product an sich, en nog te weinig met het effect dat het product teweeg kan brengen. Het hele concept vanmarketing dat ik beschrijf in het boek is bij velen in de promotionele branche nog geen dagelijkse gang van zaken. Maar ik denk dat we wel die kant opmoeten om relevant en dus levensvatbaar te blijven. Deproductenmoeteneenheel duidelijke functie of toegevoegdewaarde hebben.” Waaromheb je de termdistributeur vervangen door intermediair? “Ik vindhetwoorddistributeur helemaal niet de lading dekken van wat wij doen. Bij distributie denk je aan iemand die dozen schuift van de ene naar de andere plek. Demeestenzullenzichniet herkennen indie termwant je voegtwaarde toe met je creativiteit, en door bijvoorbeeld altijdmet het nieuwste artikel te komen. Er zijn allerlei manieren omwaarde toe te voegen. Distributeur is niet de goede benaming daarvoor.” Serieus marketingmiddel “Ik vind zelf het telefooncondoom van Ben een waanzinnige mooie en goed gelukte campagne en een voorbeeld van het feit dat promotionele producten een enorme rol kunnen spelen. Ben is een beetje activistisch bezig in de zin dat ze telefoonabonnementen verkopen en tegelijkertijd waarschuwen dat je niet je leven door je smartphone ‘DIT IS EEN VAK, EN NIET SLECHTS HANDEL’ moet laten domineren. Er zit dus een sociale component in. Ze maken waanzinnig mooie campagnes en dan is het natuurlijk geweldig als een promotioneel product daar een prominente rol in speelt, zowel in beeld als in idee. Iedereen krijgt er een glimlach van op het gezicht. Promotionele producten zijn een serieus marketingmiddel. Zo ook het Helpende Bord van Hak. Een groot wit bord voor kinderen, net zo groot als van hun ouders, met een kuiltje erin voor extra groenten, waardoor de hoeveelheid groenten minder lijkt. Zoiets is gebaseerd op serieus onderzoek, dat vind ik heel erg goed.” Is het indeze tijdvanduurzaamheidnog wel verdedigbaar ompromotionele producten in te zetten? “Je hebt natuurlijk een heleboel producten niet echt nodig maar dit zijn marketingproductenombepaalde doelstellingentehalen.Ofwediewelmoeten willenhalen is eenandere discussie. Als marketingmiddel is het echt verdedigbaar dat jedezemiddelen inzet.Het doel is altijdhet vertrekpunt. Je kunt dingen nog zo duurzaamproducerenmaar als het geen doel heeft is het alsnog zonde. Ikben zelf inmarketing geschoold inde jaren ’80en toenginghetmet nameover hoe we de klanttevredenheid konden optimaliserenmet als doel onze winst te optimaliseren. Nu verschuift dat perspectief en gaat het meer gaat over hoe wij met marketing kunnen zorgen dat eenmens het iets beter krijgt en dat we bijdragen aan algemeen welzijn. En laten we wel wezen, met de komst van de wasmachine is er ook een hoop vooruitgang geboekt! Ener ismarketing voor nodig omdat aan deman te brengen. In die zin heeft het zeer zeker een verdedigbare functie omdaar middelen voor temaken.” Wanneer komt het boek uit? “Het moet er voor de kerst zijn! Dan kan het boek besteldworden via www.martindewinter.com.”

22

2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL 23 Je kunt ook spreken over promotionele klassiekers als het gaat om een actie die eindeloosherhaaldwordt, ensteedsweer opnieuwsucces oplevert. De albums van Verkade zijn uitgegeven tussen 1900 en 1940, het Boekenweekgeschenk wordt al bijna 100 jaar tijdens de Nationale Boekenweek gratis door de boekhandels weggegeven en McDonald’s werkt al decennialangmet haar HappyMeals. Met dat in het achterhoofd zijn we gaan kijkennaar promotionele activiteiten in de afgelopen tien tot twintig jaar. Zitten In PromZ Magazine stonden de afgelopen tijd overzichtsartikelen waarin promotionele acties uit het verleden werden besproken. Dat resulteerde in een aantal ‘promotionele klassiekers’. De vraag dringt zich op of we ook in meer recente periodes zulke klassiekers kunnen aanwijzen. Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst omschrijven wat we eronder verstaan. Het begrip ‘promotionele klassieker’ kan op twee manieren worden bepaald. In de eerste plaats zijn het promotionele acties die in meerdere of mindere mate in het collectieve geheugen zijn verankerd. Denk aan de Flippo’s van Smith’s, de Mitsubishi Charisma actie of aan de PMC koelkast-acties van Albert Heijn. Nu moeten we ons ook niet teveel voorstellen van dat collectieve geheugen, want iedereen die jonger dan 30 jaar is heeft bijvoorbeeld de Flippo-acties zelf niet meegemaakt en kent ze hooguit van verkleurde mappen op de Koningsdag vrijmarkt. En om de PMC-acties van Albert Heijn meegemaakt te hebben ben je inmiddels hoogbejaard. Maar toch, het noemen van dergelijke klassiekers maakt wel wat los, al zijn ze van voor jouw tijd. WAT ZIJN DE RECENTE PROMOTIONELE KLASSIEKERS? GESCHREVEN DOOR - ED VAN EUNEN daar klassiekers of potentiële klassiekers bij? We moeten ons realiseren dat het speelveld na het jaar 2000 toch aanzienlijk veranderd is. Het gebruik van socialmediamaakt hetmogelijkomzeer gericht doelgroepen tebewerken, zonder dat iemand die niet tot de doelgroep van de fabrikant hoort dat merkt. Dat geldt ook voor de opkomst vanwebwinkels; zij houden regelmatig acties die alleenmaar door hunbestaande klantenkring gezien worden. Vóór het jaar 2000 was dat anders, toenhad jedemassamedianodig omeengrootschaligepromotionele actie aan te kondigen. En toen zag je dus alle acties, ook als je zelf niet tot dedoelgroep behoorde. Nu is het anders: bij veel acties behoor jeniet tot dedoelgroependusheb je geen compleet overzicht vanwat er op promotioneel gebied allemaal gebeurt. Dat maakt het weer wat moeilijker om recente klassiekers te bepalen. Maar uiteraard doenwewel een poging. Wat opvalt als je kijkt naar de jaren ‘0 en ’10, dan is het vooral de promotionele shift van fabrikant naar winkelier. Het zijn de supermarkten en andere

2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL 25 WAT ZIJN DE RECENTE PROMOTIONELE KLASSIEKERS? winkelketens die bijna continu allerlei kortlopende spaaracties organiseren waar fabrikanten aanmee mogen doen. Maar de spaaracties die fabrikanten zelf organiserenzijn schaars enopde vingers van een paar handen te tellen. Het gaat bij die huidige spaaracties van supermarktenomrelatief nuttige, vaak ophet huishouden gerichte zaken: messensets, serviesgoed, glaswerk, theedoeken, enzovoorts. En dan zijn er tussendoor de nodige spaaracties gericht op kinderen. Daarbij valt met name Albert Heijn op die met Freek Vonk de laatste jaren veel aandacht aan de natuur besteedt. En dan valt opeens ook op dat Albert Heijn opmeer fronten natuur en duurzaamheid uitdraagt. Bijvoorbeeld met de Moestuintjes actie maar ook de gratis tegoedbon t.w.v. €12,50 die de deelnemers van de Postcode Loterij jaarlijks krijgen om bij Albert Heijn te bestedenaanbiologischeproducten.Wat ons betreft is deMoestuintjes actie van Albert Heijn in ieder geval een promotionele klassieker. Stelden we al vast dat het organiseren van spaaracties het domein van winkelketens geworden is, dan zien we dat dit in grote lijnen ook bij WK en EK Voetbalacties gebeurt. Voorheen waren het vooral fabrikanten, zoals Heineken, die het land tijdens voetbalkampioenschappen oranje kleurden, de laatste 10 jaar is dat stokje overgenomen door winkelketens. Hier is het vooral Jumbo die zich op voetbal en andere sporten heeft gericht, iets wat Albert Heijn daarvoor deed als het om voetbal ging. Wie herinnert zich niet het enorme mediageweld vanJumbo in2014 rondomhet Juichpak van Roy Donders, waarmee deze supermarkt zich inéénkeer opde voetbalkaart plaatste? Vele Nederlandse artiesten werden daarvoor ingeschakeld. Meer recent heeft Jumbomet de inzet van de Snollebollekes de voetbalwedstrijd tegen Albert Heijn toch wel gewonnen. Albert Heijn meldt tegenwoordig wel dat ze de KNVB supporten, maar als het om sport gaat steekt de Zaanse grutter toch wel wat bleekjes af tegenover Jumbo, die ooknog over de Jumbo-Vismawieler- en schaatsploeg beschikt en uiteraardmet Max Verstappen een sportieve troef in handenheeft. Vooral gezienhetmassale mediageweldwillenwedeJuichpakactie uit 2014 vanJumboook rangschikken in het lijstje ‘promotionele klassiekers’. De voetbalactie van Jumbo voorafgaande aan het WK 2022 in Qatar zal ook wel een klassieker worden, maar dan in negatieve zin. Juichende bouwvakkers op steigers bleken contraproductief te werkenvoor Jumbo, geziendediscussies over de arbeidsomstandigheden inQatar. De betrokken commercial werd terecht snel van de buis gehaald. Gaat het om acties die met name via social media worden gecommuniceerd, dan krijg je, zoals eerder aangegeven, nooit een totaaloverzicht. Maar toch springen sommige acties eruit omdat ze heel creatief zijn of omdat ze sollenmet bestaande conventies. Zo zagen we een Valentijnsactie van PostNL: plak geen postzegel op je Valentijnskaart maar gebruik met lippenstift je lipafdruk (een kusje) in plaats van een postzegel. Je moet maar durven, als bedrijf dat het ook van de verkoop van postzegelsmoet hebben. PostNL durfde het, en meldt dat mede door deze actie de postzegelverkoop zelfs is toegenomen. De actie was destijds een Gouden Effie waard en iswat ons betreft ook eenklein,maarwel heel fijn klassiekertje.

KOP

2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL 27 In dezelfde sfeer kunnen we ook de actie van Ben noemen die een telefooncondoombedacht, zodat jemeer quality-time aan je partner kon besteden. Of een actie die ook via social media werdaangejaagd: deKiKaBerentribune, waarbij 15.000pluche beren op de lege tribunes van SCHeerenveen waren geplaatst tijdens éénvande voetbalwedstrijdendie vanwege covidzonder publiekwerd gespeeld. Ook een klassieker. Wat verder opviel waren acties van Zeeman. Die koos voor tijdelijke toevoegingenaanhet assortiment, waaronder parfums, een trouwjurk en natuurlijk de bekende gele onderbroek. Het lijkt een klein beetje op acties van iets langer geleden waarbij H&Mtijdelijk een aantal items aanbood die ontworpenwaren door bijvoorbeeld StellaMcCarthy en door Viktor &Rolf. Die artikelenvlogendewinkels uit (maarwerdeneendag latermassaal opMarktplaats aangeboden). Toch zet een winkelketen zich met dit soort tijdelijke assortimentsacties op een opvallende wijze in de schijnwerpers. Dat geldt natuurlijk ook voor de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf, die jarenlang werden georganiseerd. Ook daar ging het omeen tijdelijke uitbreiding van het assortiment, want die Drie Dwaze Dagen-artikelen waren natuurlijk geen uitverkoopjes van het bestaande assortiment. Integendeel, erwerd groots op ingekocht. DeBijenkorf is erweliswaarmeeopgehouden,maarwij vindendeze actienog steeds eenmoderne klassieker. Tot slot, als we naar de laatste jaren kijken, zien we dat de Postcode Loterij zich ook ontwikkeld heeft tot een speler van formaat opde promotionelemarkt. Elk jaar verspreidenzij een agenda volmet kortingscoupons aanhundeelnemers. En sinds kort worden ook jaarlijks boekjes uitgegeven over inheemse vogels enplanten. Dat sluitmooi aan bij de goede doelendie de PostcodeLoterij inNederland steunt, enhet past uiteraardook bij de (groene) activiteiten die de Postcode Loterij samenmet Albert Heijn ontwikkelt. Die boekjes zouden ook weleens promotioneleklassiekers kunnenworden. Daarmee is overigens de cirkel rond, want depromotionele klassiekers begonnenmet de Verkade albums over deNederlandse flora en fauna. Als we zo het promotionele landschap van de laatste jaren overzien, dan kunnen we veel mooie acties waarnemen. Het zal echter steedsmoeilijker worden voor een individuele actie omtot een klassieker uit te groeien. Maar wie goed kijkt zal ze zeker kunnen ontdekken. WAT ZIJN DE RECENTE PROMOTIONELE KLASSIEKERS?

28 Ivo Feyen, BIGsmilegroep “Wij werken graag samenmet de leverancier van deze tas, diewatmij betreft symbool staat voor de hele ‘Impact AWARE™ collectie’. Met deze collectie wil XD Connects eeneindemakenaangreenwashing enhetware verhaal over duurzaamheid vertellen. Met AWARE™wordt het échte gebruik van gerecyclede stoffen en de waterimpactverminderingsclaim gegarandeerd. Daarmee zijn ze één van de absolute voorlopers in onze branche.”

2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL 29 De afgelopen pakweg vijftien jaar zijn keuzeconcepten stap voor stap populairder geworden. Steedsmeer bedrijven laten hunmedewerkers via een gepersonaliseerde webshop een cadeau naar keuze uitzoeken. Daar zijn verschillende redenen voor. Neem bijvoorbeeld de logistiek: voor grote organisatiesmet honderden werknemers verdeeld over meerdere vestigingen is het keuzeconcept een uitkomst. Hoe fijn is het voor deze bedrijven dat de jaarlijkse haast militaire kerstpakkettenoperatie kan worden vervangen door een gedigitaliseerd keuzesysteem? Maar denk bijvoorbeeld ook aan het samenstellen van een pakket dat bij iedereen in de smaak valt - steeds moeilijker! - endeduurzaamheidskwestiedie een alsmaar grotere rol speelt. Een keuzeconceptcadeau is vrijwel altijd beter voor hetmilieu ende ontvanger is er vrijwel altijd blij mee, want: zelf uitgezocht. Er is van alles gaande in de wereld. Na corona kampen we onder andere met een energiecrisis, een tekort aan grondstoffen, maar ook met krapte op de arbeidsmarkt. Al deze kwesties zijn van invloed op de promotionele branche. We vroegen enkele toonaangevende aanbieders van keuzeconcepten met welke trends zij te maken hebben en hoe ze daar op inspelen. DUURZAAMHEID, KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, ENERGIECRISIS… KEUZECONCEPTEN HAKEN IN OP TRENDS GESCHREVEN DOOR - JUDITH MUNSTER De huidige populariteit van keuzeconcepten is dus prima te verklaren. Tel daar de coronatijd bij op – iedereen werkte thuis, fysiek geven kon niet - en je snaptwaaromkeuzeconceptende laatste twee jaar helemáál eenvlucht hebben genomen. Meerdere geefmomenten Door corona waren bedrijfsuitjes, etentjes en vrijmibo’s lange tijd ‘out of the question’. Om de thuiswerkende medewerkers toch een hart onder de riem te steken, stuurdenwerkgevers cadeautjes. De bezorgdiensten draaiden overuren. Met de laadruimtes tot denok toe gevuld met borreldozen, brievenbuspakjes, goodiebags en thuiswerkpakketten scheurden de pakketbezorgers door het hele land. Ook al ligt corona nu grotendeels achter ons, nog steeds krijgen werknemers het hele jaar door cadeautjes toegestopt. Die trend van ‘meerdere geefmomenten per jaar’ is mede te danken aan branchevereniging PPP (Promotional Product Professionals), die eenverruiming vande Werkkostenregeling wist te bewerkstelligen. ViadeWerkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers vergoedingen (lees: cadeaus) aan werknemers geven zonder hierover loonheffingen te betalen. De werkgever moet wel binnen de ‘vrije ruimte’ blijven; een percentage van de loonsom. Tijdens corona werd die vrije ruimte tijdelijk verhoogd van 1,7procent naar 3procent. Onlangswerdbekenddat de 3 procentregeling óók in 2023 blijft gelden. Dat is goed nieuws voor de promotionele branche. Werk aan de winkel Dat het aantal geefmomenten en geefgelegenheden per jaar flink is uitgebreid, merken alle leveranciers. “In coronatijd vielen veel fysieke geefmomenten weg”,

2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL 31 DUURZAAMHEID, KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, ENERGIECRISIS… vertelt Peter Kooiman. Hij is de man die zich bij De Knegt & Leeflang onder andere met het keuzeconcept James bezighoudt. “Voor ons betekende dat: werk aan de winkel. Werkgevers wilden hun personeel toch waardering schenken,meerdanooit zelfs, enzoontstonden er allerlei nieuwe geefgelegenheden. En wat blijkt nu?Deze tendens zet zichdoor. De ruimereWerkkostenregeling draagt daar zeker aan bij, maar het heeft ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt.Werkgevers doen er alles aan om hunpersoneel tebehouden, temotiveren en te binden.Met eengoed cadeaubeleid onderscheiden werkgevers zich van de concurrent én maken ze een positieve indruk op potentiëlewerknemers.” Met beleid Steeds meer bedrijven pakken het geven van cadeaus serieus aan, oftewel met beleid. “Tien jaar geleden hadden we één keer per jaar het kerstpakket en dat was het wel”, vertelt Anita Looman, key accountmanager van Stegman Groothandel. “Nu gaat het over meerdere geefgelegenheden per jaar voor het hele personeelsbestand - een zomerpakket, een kerstpakket, een cadeautje met Pasen, wat lekkers met Sinterklaas, een cadeau bij speciale data zoals Dag van de Zorg of Secretaressedag - én voor iedere werknemer apart. Denk aan verjaardagen, indiensttredingen, promoties, jubilea, geboortes, pensioenen… Alles mag tegenwoordig gevierdworden.” Het willen geven van al die cadeaus, op het juistemoment, aande juiste persoon, is een mooi streven. Maar zoiets zóu in een organisatorische ramp kunnen ontaarden. Tenzij jehet keuzeconcept inzet. “We krijgen steeds meer aanvragen voor het invullen van een attentiebeleid voor het hele jaar”, vertelt Linda van der Pot, marketing manager van STERKADO. “We spelen hier op in met een flexibele variant van ons ‘KeuzeKado’. Bedrijven nemen een aantal Keuze Kado giftcards op voorraad die ze op elk gewenst moment uit kunnen delen. Bijvoorbeeld bij eenverjaardag, jubileumof promotie. Dit kan ook geautomatiseerd.” Maatwerk Een keuzeconcept is altijd maatwerk. Zo geeft het ene bedrijf medewerkers rechtstreeks de voucherwaarmee ze een cadeaukunnenuitkiezen, - dit kanoverigensdigitaal zijn, indevormvaneencard of als een mooi ingepakt cadeautje met voucher -, en laat het andere bedrijf de cadeaus door het afdelingshoofd bestellen. Ook de uitstraling van de webshop is maatwerk. Het ene bedrijf wil medewerkers een exclusieve ervaring bieden en maakt er met filmpjes, vormgeving, teksten en foto’s een ware happening van. Het andere bedrijf kiest voor een standaard webshop die met een paar klikken gepersonaliseerd kanworden. Ook de inhoud van de webshop is maatwerk. Ivo Feyen van BIGsmilegroep: “Er zijn tal van productcategorieën waar de ontvangers uit kunnen kiezen: bier- en wijnpakketten, boeken, keukengerei, huishoudelijke apparaten, tuinartikelen, bed- en badgoed, parfum, verzorgingsproducten en ga zo maar door, soms aangevuld met producten die speciaal voor het bedrijf worden gemaakt. De meeste bedrijven hanteren duidelijke richtlijnen aangaande de productcategorieën, doelgroepen, budgetten, hoeveelheid, kwaliteit en duurzaamheid. Binnen deze kaders - en vanuit onze eigen expertise - zoeken we vervolgens naar verrassende, handige, unieke en specifieke cadeaus die goed bij de bedrijfsfilosofie aansluiten.” Linda van der Pot, STERKADO “Bijzondere eco design bluetooth speaker, gemaakt van een unieke combinatie van tarwe en plastic.”

KOP

2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL 33 (advertentie) Trends in producten Wat zijn volgens de keuzeconcept-specialisten dé trends op productniveau? Linda van der Pot: “Het belangrijkste is dat de webshop voor ieder wat wils moet bevatten. Naast de fysieke cadeaus doen ook cadeaukaarten het altijd goed. Populair zijn de bekende merken in verzorgingsproducten, producten met een duurzaam karakter en nog steeds de kerstpakketten met food en non-food producten. Verder zien we dat veel mensen het belangrijk vindenom(een gedeelte) vanhet keuzebedrag aan een goed doel te kunnen schenken. Ookwordt veelmeer gelet op kwaliteit en duurzaamheid. Men is bewuster bezigmet de herkomst vaneenproduct.Wat verder opvalt is datwerkgevers - na corona – duidelijk blij zijn dat het personeel weer fysiek samen mag komen. We merken dat klanten veel aandacht besteden aan een feestelijke invulling van het geefmoment. Dit jaar worden niet alleen de kerstpakketten, maar ook de keuzekadobonnen persoonlijk overhandigd, bijvoorbeeld tijdens een gezellige kerstborrel.” Verschuiving vraagkant OokPeterKooimanmerkt dat de geijkteproductennog steeds in trek zijn. “Keukengerei, bioscoopbonnen, luxe verzorgingsproducten…medewerkers blijven deze zaken waarderen. We zienwel eenduidelijke verschuiving aande vraagkant. Vanuit bedrijven - zeker vanuit overheidsorganisaties - wordt meer gestuurd op inclusiviteit en duurzaamheid. Daarbij wordt niet alleen het product zelf, maar het hele proces onder de loep genomen: hoe wordt het product gemaakt, van wat voor materiaal, onder welke omstandigheden, waar, door wie en hoewordt het vervoerd? De keuze valt daardoor steeds vaker op producten uit Nederland, met voorkeur gemaakt van gerecyclede materialen door mensenmet een afstand tot de arbeidsmarkt. Het goede nieuws is dat het palet aan mooie duurzame artikelen groeit. Maar het zou nog wel wat harder mogen groeien. Woonplaids, pannen… hoe mooi zou het zijn alswedeze altijdpopulaire geschenkenóókduurzaamkunnen aanbieden?We zijndanookdruk ingesprekmet onze leveranciers omdit proces aan te jagen, enwerken er hard aan omzo snel mogelijk een volledig MVO-verantwoord keuzeconcept aan te kunnen bieden.” Actualiteit Inspelen op de actualiteit, daar is de promotionele branche goed in. Zo waren vorig jaar de brandmelders niet aan te slepen en zijn dit jaar de fleecedekens vrijwel uitverkocht. Ook Ivo Feyen ziet dat de actualiteit een belangrijke rol speelt bij het vullen van de webshops. “Dit jaar zijn ‘bruikbare spullen’ bijvoorbeeld erg in trek.Wegens de energiecrisis zet iedereen de thermostaat een paar graadjes lager en dat vertalen we in ‘cadeauland’ naar producten als fleecedekens, warme sokken, DUURZAAMHEID, KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT, ENERGIECRISIS… Peter Kooiman, De Knegt en Leeflang: “De Leeff Stonefire tafelhhaard is eenmooi voorbeeld van een duurzaam geschenk. De haardwerkt op bio-ethanol en is een stijlvol en origineel cadeauwaar elke klant blij vanwordt.”

KOP

warmtedekens en elektrische kacheltjes. Vorig jaar hoefden we er niet mee aan te komen, nu staan ze bovenaan de lijst. Opdrachtgevers vragener specifiek om. Ook foodpakketten zienweweer; in feite toch weer de traditionele kerstpakketten met lekkernijen, maar dan als keuze op de webshop. Met de stijgende boodschappenprijzen hebben veel mensenhetmoeilijkomde eindjes aanelkaar te knopen en dan is zo’n pakket welkom. Best treurig,maarwel de realiteit. Verder zienwe een sterke daling van apparaten met een stekker. Veel bedrijven vinden dat nu not done, behalve die elektrische kacheltjes dan.” Regionale betrokkenheid Een andere duidelijke trend is regionale betrokkenheid. “Wij spelen daar bijvoorbeeld op in met regionale keuzeconcepten die de lokale middenstand ondersteunen”, vertelt Anita Looman van Stegman Groothandel. “Logistiek gezien is het een enorme uitdaging. Want hoe kom je aan grote aantallen? Maar ook: hoe leg je contact met al die partijen?Maar het is vooral enorm leuk en dankbaar om te doen. Voor een grote organisatie in Nijmegen hebben we bijvoorbeeld een ‘zomerwebshop’ gemaakt met allemaal delicatessenenandere producten uit de omgeving van Nijmegen. Het was een groot succes, iedereen was Anita Looman, Stegman Groothandel “Dit insectenhotel van het Leger desHeils wordtmet de hand gemaakt door mensenmet een afstand tot de arbeidsmarkt. Insectenhotels zijn een mooie aanwinst voor elke (bedrijfs)tuin en helpen solitaire bijen en andere kleine insecten te overleven, wat weer goed is voor de biodiversiteit.” blij: deopdrachtgever, dewerknemers en de lokale ondernemers.” Ook Anita signaleert duurzaamheid als grote trend binnen de cadeaubranche. “Tien jaar geleden hadden duurzame cadeaus nog een hoog geitenwollensokkengehalte. Er warenwel producten, maar die waren niet echt leuk. Dat is gelukkig voorbij: er zijn zóveel leuke duurzame cadeaus, en er komen er steeds meer bij. Toch blijft het nog een uitdaging… Is een messenset van roestvrijstaal wel of niet duurzaam? De één vindt vanwel en de ander van niet. Ook is het soms moeilijk om voldoende aantallen te krijgen. Van een product dat in een sociale werkplaats wordt gemaakt zijn er niet zomaar duizenden te krijgen. Een trend die trouwens nog verder gaat dan duurzaamheid is ‘ontspullen’; een hot item binnen de overheid. In deze keuzewebshops worden geen spullen meer aangeboden ‘die je niet nodig hebt’. Dat is best een uitdaging, maar het lukt wél.”

36

37 Heijmans is één van Nederlands grootste bouwbedrijvenmet takken indeVastgoed, Bouw, Techniek en Infrastructuur. Er werken circa 5.500 mensen, inclusief ‘inleners’, die in 2021 goedwaren voor een omzet van 1.748 miljoen euro. Het samenstellen van het assortiment cadeauartikelen valt onder verantwoordelijkheid van de afdelingen Communicatie en Inkoop. Afgelopen jaar namen communicatiemanager Mandy Snijders en Daniëlle van Eijk, verantwoordelijk voor het afsluiten van strategische contracten, het weggeefbeleid kritisch onder de (duurzaamheids) loep. Dit resulteerde in een nieuwe, maar toch ook vertrouwde, geefstrategie. Milieu minimaal belasten “Bij Heijmans willen we de behoeften van onze klanten invullen met oplossingen die het milieuminimaal belasten”, vertelt Snijders. “We denken na over de materialen die we gebruiken en hergebruiken, over de optimale levensduur van onze bouwwerken, over renoveren in plaats van nieuwbouwen… We werken niet alleen aan meer bewustzijn op dit gebied, maar zetten ook concrete stappen. Zo willen we standaardproducten, zoals onze conceptwoningen, circulair maken en Bouwen en tegelijkertijd de kwaliteit van de omgeving verbeteren? Laat dat maar aan Bouwbedrijf Heijmans over. ‘Als makers van een gezonde leefomgeving verduurzamen we onze activiteiten en willen we de gebieden waar we werken beter achterlaten dan hoe we ze aantroffen’. Dit is slechts één van Heijmans’ doelstellingen voor 2023. En daar hoort ook een nieuw, milieuvriendelijker, geefbeleid bij. “ONZE MISSIE IS HET CREËREN VAN EEN GEZONDE LEEFOMGEVING.” GESCHREVEN DOOR - JUDITH MUNSTER vervuilende materialen als asfalt, beton en staal zo snel mogelijk vervangen door schone alternatieven. Ook kijken we naar de rest van de keten. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen en recyclen van verpakkingsmateriaal en het bedenken van logistieke oplossingen om onnodig transport te voorkomen. Kortom, we zijn druk doende om, stap voor stap, alle geledingen binnen het bedrijf te verduurzamen. Afgelopen jaar hebben we gekeken hoe we met onze promotionele artikelen omgingen en wat we daaraan konden verbeteren.” Eigen webshop Daniëlle van Eijk: “We werken met één leverancier, die voor ons een webshop vult en bijhoudt en waar alle mogelijke promotionele artikelen voor onze doelgroepen in staan. Van kleine weggevertjes voor scholieren tot de meer luxe producten voor klanten en relaties. Hoe het bij ons werkt is als volgt: wij zorgen ervoor dat de webshop gevuld is. En de afdelingen bepalen wat ze geven, aan wie en voor welk budget. Ze kunnen via de webshop bestellen wat er nodig is. De verschillende bedrijfsstromen werken in feite als zelfstandige bedrijven die hun eigen geefbeleid bepalen. Wat wel centraal wordt geregeld zijn de eindejaarpakketten en de eventuele seizoensgeschenken.” Snijders: “Toen we kritisch naar de webshop gingen kijken, vonden we dat het assortiment wat verouderd was. Er was weinig proactief contact met onze leverancier en weinig vernieuwing. Eigenlijk deden we het al jaren op dezelfde manier. We concludeerden dat ons assortiment wel een oppepper kon gebruiken.” Creatieve input Snijders en Van Eijck besluiten het goed aan te pakken. Om de nodige creatieve input te vergaren, houden ze een onderzoek onder collega’s en relaties. Snijders: “Daarin vroegen we dingen als ‘Wat vinden jullie van het huidige aanbod, wat kan er beter en wat voor uitdeelartikelen zou je graag in de shop terugzien? Daar kwam onder andere uit dat we ons veel meer op duurzaamheid zouden moeten focussen. Zoals gezegd is dat al een hot topic binnen ons bedrijf, maar het leeft dus ook echt onder de medewerkers. Dat was wel fijn om te ontdekken.” Van Eijk: “We werkten al heel lang samen met onze leverancier en waren niet heel ontevreden, maar het assortiment en 2022 NUMMER 6 - WWW.PROMZ.NL BOUWBEDRIJF HEIJMANS

RkJQdWJsaXNoZXIy NDcxNDY5